C C C C A+ A A- X

Указател за контакт

Административен секретар

Административен секретар

0350 60151

СЪДЕБНО ИЗПЪЛНИТЕЛНА СЛУЖБА

Работно време

 • Работно и приемно време на деловодството на службата:
 • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Съдебно-изпълнителната служба има за задача привеждането на съдебните решения в изпълнение.

Мариана Гузгунджиева

Държавен съдебен изпълнител

0350 60166

СЛУЖБА ПО ВПИСВАНИЯТА

Работно време

 • Работно време:
 • 08:30 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 17:00 ч.
 • Приемно време:
 • 10:00 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 15:00 ч.

След реорганизация в рамките на Министерство на Правосъдието, част от функциите на службите по вписвания към Районните съдилища се пое от Агенция по вписванията. Съдия по вписванията е Роза Божкова. Служба по вписванията към Районен съд Пещера се намира в стая № 3 в съда.

Роза Божкова

Съдия по вписванията

0350 60162

Служба по вписванията

стая № 3

0350 62177

Регистратура и Гражданско деловодство

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 17:00 ч. без прекъсване

Регистратура и Гражданско Деловодство

стая № 4

0350 60150

Наказателно Деловодство

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 12:30 ч.
 • 13:00 - 17:00 ч.

Наказателно Деловодство

стая № 8

0350 60159

Бюро "Съдимост" и архив

Работно време

 • Работно и приемно време:
 • 08:30 - 12:30 ч.
 • 13:00 – 17:00 ч.

Бюро "Съдимост" към Районен съд – Пещера се намира в стая № 5. .

Свидетелството за съдимост е официален документ, издаван от съда, който съдържа информация за криминалното минало на дадено физическо лице. 

Изисква се при постъпване на работа. Също при кандидатстване за получаване на определени разрешителни - за притежание на оръжие, за търговия с ценни книжа и др., както и при регистриране за упражняване на определени професии, като адвокат, лекар, архитект. 

НАРЕДБА № 8 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2008 Г. ЗА ФУНКЦИИТЕ И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА НА БЮРАТА ЗА СЪДИМОСТ.
.......

"Чл. 34. (1) Свидетелство за съдимост се издава на лице въз основа на заявление, подадено в районния съд по месторождението му .
(2) (Доп. - ДВ, бр. 14 от 2013 г., в сила от 15.02.2013 г.) Заявление за издаване на свидетелство за съдимост може да бъде подадено и чрез районния съд по местоживеенето на заявителя. Районният съд по местоживеене на лицето служебно изисква справка от бюрото за съдимост по месторождението му, като посочва целта, за която се иска, ако същата е отбелязана в заявлението. Справката може да се поиска по факс или по електронен път. След получаване на справката съдът издава свидетелство за съдимост."


Заявлението трябва да съдържа следната информация

Трите имена и адреса на заявителя 
Гражданство
Единен граждански номер
Трите имена на майката и бащата на молителя 
Дата на раждане 
Място на раждане 
Причина, поради която се иска свидетелство (напр. кандидатстване за 
работа). 

Заедно с заявлението задължително се представят: 

- лична карта 
- удостоверение за наследници (ако се иска свидетелство за починал 
роднина)
(Ако свидетелството за съдимост е за роднина, се изисква изрично писмено пълномощно. Когато се иска свидетелство за съдимост за други лица, се изисква изрично нотариално заверено пълномощно.)
- документ за внесена по банков път държавна такса 5(пет)лв по сметката на РС
(Държавната такса може да бъде платена и чрез ПОС терминал намиращ се в сградата на РС-Пещера, то е инсталирано в Стая №5 на втория етаж )
  

  На основание чл.4 от Закона за ограничаване на плащанията в брой събирането на приходи и други постъпления в лева в Районен съд могат да се осъществяват чрез ПОС терминал с валидни банкови карти VISAVisa ElectronV PAYMasterCardMaestro и Борика

Чл. 38. (1) Свидетелство за съдимост се издава в деня на поискването,но не по-късно от три работни дни.Когато то е подадено чрез районен съд,различен от този по месторождението на заявителя,свидетелството за съдимост се издава         не по-късно от три работни дни от постъпване на заявлението.

Бюро "Съдимост" и архив

стая № 5

0350 60169

Съдебни секретари

Съдебни секретари

0350 60163; 0350 60165

Главен счетоводител

Главен счетоводител

0350 60153

Системен администратор

Системен администратор

0350 60161

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация