C C C C A+ A A- X

Съдебен район

Съдебен район на районен съд - гр. Пещера

Председател на Районен съд – Пещера от 2020 год. е Атанаска Павлова-Стоименова.

Подсъдни са наказателни, административни и граждански дела. В Районен съд-Пещера работят 4 магистрати, от които 1 магистрат разглежда преимуществено граждански дела, 3 – ма разглеждат наказателни и граждански дела. Един магистрат от 02.02.2009 год. е командирован в Районен съд гр.Пазарджик. Има 1 съдия-изпълнител и 1 съдия по вписванията. Броят на служителите, работещи в съдебната администрация, е 19.

Съдебният район обхваща три общини.

  • Община Пещера – гр. Пещера, с. Радилово и с. Капитан Димитриево.
  • Община Брацигово – гр. Брацигово, с. Бяга, с. Исперихово, с. Козарско, с. Розово, с. Равногор и с. Жребичко.
  • Община Батак – гр. Батак, с. Нова Махала и с. Фотиново.

 

В работата си Районен съд гр. Пещера се стреми да постигне целта за гарантиране на справедливо, експедитивно и ефикасно правораздаване, което от своя страна ще доведе до повишаване авторитета на съда и на съдебната система като цяло и ще вдъхне чувство на увереност у гражданите, че системата служи на хората, а не хората на системата. Определяйки ценностите в своята работа – да ценят клиентите, да повишават личната си отговорност, да развиват професионалната си квалификация и да подобряват работата в екип, магистрати и служители се стремят да бъдат институция, в която работят с гордост и осигуряват на гражданите правораздаване на високо ниво и качествени административни услуги.

Днес магистратите и съдебните служители са изправени пред голямо изпитание и отговорност, произтичащи от реформата в съдебната система и изискването за достигане равнището на европейското правораздаване чрез унифициране на българското и европейските законодателства.

Целта, която си е поставил нашия съд при осъществяване на всекидневната си дейност е повишаване доверието на обществото към съдебната система като цяло и конкретно към магистратите и служителите в Районен съд- гр.Пещера. На преден план сме извели принципите за прозрачност в дейността на съда и непрекъснато повишаване професионализма на всички заети в областта на правораздаването.

Съдебната администрацията включва административния секретар и съдебните служители от общата и специализираната администрация съгласно длъжностното разписание на съда.

 

При осъществяването на своята дейност съдебната администрация се ръководи от принципите на законност, отговорност, прозрачност, бързина, ефективност, лоялност и йерархична подчиненост съобразно изискванията за качествено обслужване на физическите и юридическите лица и на правилата за професионална етика на съдебните служители.

Съдебната администрация на съда се ръководи от председателя на съда и дейността й се организира от административния секретар.

Съдебната администрация е организирана в специализирана и обща администрация. Специализираната администрация подпомага и осигурява осъществяването на съдебната дейност.

Специализираната администрация е организирана в следните служби:

  • регистратура;
  • съдебни секретари;
  • деловодство;
  • архив;
  • служба по връчване на призовки и съдебни книжа;

В районните съдилища има и бюра за съдимост. Организацията и работата на бюрата за съдимост се уреждат с Наредба № 1 от 2000 г. за организацията и работата на бюрата за съдимост.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация